Algemene voorwaarden

Inleiding

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen respectievelijk met Public Search B.V en eventuele dochter- of groepsvennootschappen. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de Werving & Selectie van Arbeidskrachten, zijn de specifieke bepalingen van Deel B tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op diensten die worden uitgevoerd door Zzp’ers, zijn de specifieke bepalingen van deel C tezamen met de algemene bepalingen van deel A van toepassing. Indien een Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de Detachering van een Consultant, zijn de specifieke bepalingen van Deel D tezamen met de algemene bepalingen van Deel A van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheden gaan de meer specifieke bepalingen voor op de algemene bepalingen.

Deel A: Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Public Search: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Public Search B.V., gevestigd te Hilversum, met KvK nummer 32141000 of de aan hen gelieerde ondernemingen en eventuele dochter- of groepsvennootschappen (als bedoeld in artikel 2:24a en/of 2:24b BW).
1.3. Consultant: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW in dienst is van Public Search, dan wel de natuurlijke persoon die in dienst is bij een andere werkgever die vervolgens door of via Public Search ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever, om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten.
1.4. Aspirant Arbeidskracht: een door Public Search geworven en geselecteerde natuurlijke persoon, die door Public Search bij de Opdrachtgever is aangedragen in het kader van één of meerdere functies en/of vacatures binnen de organisatie van de Opdrachtgever, ongeacht of de Opdrachtgever de Aspirant Arbeidskracht al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende.
1.5. Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst tussen Public Search en de Consultant.
1.6. Detachering: de tewerkstelling van een Consultant door Public Search in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever arbeid te verrichten.
1.7. Diensten: alle door Public Search aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.
1.8. Honorarium: de vergoeding die Public Search ontvangt voor de werving en selectie van Kandidaten.
1.9. Inlenersbeloning: de conform de bij de Opdrachtgever van toepassing zijnde cao geldende beloning voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer, (thans) bestaande uit de navolgende loonelementen:

 • Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 • De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter keuze van Public Search worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
 • Alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk;
 • Initiële loonsverhoging, vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de Opdrachtgever;
 • Kostenvergoedingen (voor zover Public Search deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
 • Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Opdrachtgever bepaald;
 • Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
 • Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
 • Thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd;
 • Vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de Opdrachtgever bepaald).

1.10. Jaarsalaris: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen o.b.v. een fulltime dienstverband (waaronder onder meer wordt verstaan: bonus ‘on target earnings’, eindejaarsuitkering, vakantiegeld en andere bij de Opdrachtgever van toepassing zijnde emolumenten), waarbij een fulltime dienstverband wordt gedefinieerd als de bij betreffende Opdrachtgever van toepassing zijnde definitie voor ‘fulltime’ in aantal uren per week.
1.11. Offerte: elk mondeling of Schriftelijk aanbod van Public Search aan de Opdrachtgever.
1.12. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Public Search contracteert c.q. beoogt te contracteren.
1.13. Opdrachtgeverstarief: het door de Opdrachtgever aan Public Search verschuldigde tarief exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw, tenzij anders is overeengekomen. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.
1.14. Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Public Search, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Public Search.
1.15. Kandidaat: iedere natuurlijk persoon die door Public Search zal kunnen worden voorgedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever in het kader van een opdracht tot Werving & Selectie.
1.16. Partijen: verwijzing naar Public Search en de Opdrachtgever tezamen.
1.17. Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld, per e-mail of anderszins op elektronische wijze.
1.18. Werving & Selectie: De Dienst waarbij Public Search in opdracht van de Opdrachtgever Kandidaten werft en selecteert, teneinde een dienstverband tot stand te brengen tussen de Opdrachtgever en deze Kandidaten.
1.19. Zzp’er: iedere zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die met Public Search op basis van een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. BW contracteert teneinde op basis van die overeenkomst van opdracht voor eigen rekening en risico werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, dan wel de zelfstandige zonder personeel (“zzp’er”) die met een derde een (model)overeenkomst (tussenkomst) ex artikel 7:400 e.v. BW heeft gesloten en via Public Search (inhuur en doorlevering) op basis van die overeenkomst voor eigen rekening en risico werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.

Artikel 2. Werkingssfeer
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en rechtsverhoudingen van en Overeenkomsten met Public Search. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Public Search en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4. Indien Public Search niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Public Search in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5. Indien Public Search bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Public Search en de Opdrachtgever.
2.6. Public Search heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingtermijn ten opzichte van de Opdrachtgever in acht dient te nemen. Bij gebreke van protest van Opdrachtgever binnen 14 dagen na kennisgeving, gelden de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag van de kennisgeving op alle nieuwe Overeenkomsten alsmede op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de kennisgeving.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1. Alle Offertes van Public Search zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Public Search worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2. Public Search kan niet aan haar Offerte worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer de Opdrachtgever:

 • een (zoek)opdracht bij Public Search plaatst;
 • de Offerte van Public Search aanvaardt;
 • samen met Public Search een Schriftelijke Overeenkomst tekent;
 • een gesprek aangaat met een Aspirant Arbeidskracht, Consultant of Zzp’er.

Indien de Opdrachtgever een opdracht plaatst bij Public Search zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdracht door Public Search is bevestigd of wanneer Public Search van start gaat met de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) wanneer Public Search een gesprek aangaat met een Aspirant Arbeidskracht, Consultant of Zzp’er. Public Search is te allen tijde gerechtigd om een (voorgestelde) Aspirant Arbeidskracht, Consultant of Zzp’er te vervangen.

Artikel 4. Betaling
4.1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever aan Public Search verschuldigd is geworden, binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum op een door Public Search aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd door de Opdrachtgever te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
4.2. Uitsluitend betaling aan Public Search of aan een door Public Search uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door de Opdrachtgever aan Consultants, Zzp’ers of Kandidaten – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Consultants, Zzp’ers of Kandidaten zijn onverbindend tegenover Public Search en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
4.3. Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Public Search kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
4.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Public Search op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Public Search. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever aldus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4.5. Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Public Search moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Public Search aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt, in welk geval Public Search dat meerdere tevens van Opdrachtgever kan vorderen – met een minimum van € 250 exclusief btw per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
4.7. Tenzij door Public Search anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Public Search kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Public Search wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Public Search gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Public Search daaraan gehoor te geven.
4.8. Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
4.9. Indien de Opdrachtgever artikel 4.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Public Search als bedoeld in artikel 4.7, is Public Search gerechtigd:

 • a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer Public Search hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of
 • b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 5. Vrees niet nakoming
5.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Public Search ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens Public Search uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Hiervan is onder meer sprake (maar hiertoe niet beperkt) in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Opdrachtgever aanhangig is, in geval een besluit tot ontbinding of fusie van of door de Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Opdrachtgever is of wordt gelegd, of de Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Public Search niet nakomt. Public Search is steeds gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen te verlangen.
5.2 Public Search is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Public Search daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten die daardoor op enige wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.
5.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van Public Search die voortvloeit uit een situatie zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Public Search jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

 • a. De totale aansprakelijkheid van Public Search wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen verstaan schade welke het gevolg is van beschadiging of vernietiging van een zaak (reparatiekosten of vervangingskosten).
 • b. Public Search is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden indirecte schade waaronder mede wordt verstaan (maar niet beperkt hiertoe): gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vermindering van goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Public Search verband houdende met vernietiging of verlies van gegevens of documenten;
 • c. Public Search is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Public Search is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
 • d. de aansprakelijkheid van Public Search, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Public Search in voorkomend geval uitkeert;
 • e. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Public Search – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Public Search, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW,
 • uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst door de Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde facturen tezamen;
 • uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 20.000 exclusief btw per aanspraak; waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Public Search te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 50.000 exclusief btw per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

6.2. Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Public Search.
6.3. Alle ondergeschikten, de vennootschap(pen) waarmee Public Search in een groep is verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW, opdrachtgevers en relaties van Public Search kunnen zich tegenover de Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Public Search beroepen op de bovenstaande bepalingen.
6.4. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Public Search zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
6.5. Schade waarvoor Public Search aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Public Search gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
6.6. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Public Search vervalt 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 7. Geheimhouding
7.1. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
7.2. Public Search zal op verzoek van de Opdrachtgever de Aspirant Arbeidskracht, Zzp’er of Consultant verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend wordt, tenzij op de Aspirant Arbeidskracht, Zzp’er of Consultant een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
7.3. Het staat de Opdrachtgever vrij om de Aspirant Arbeidskracht, Zzp’er of Consultant rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Public Search over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Public Search.
7.4. Public Search is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel door de Aspirant Arbeidskracht, Zzp’er of Consultant.

Artikel 8. Bij inlenen en doorlenen van Arbeidskrachten of Zzp’ers
8.1. Het is Public Search toegestaan om Consultants in te lenen via een andere werkgever en deze vervolgens door te lenen aan Opdrachtgever. Indien deze situatie zich voordoet, moet in de gevallen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden waar “Public Search” is genoemd in de positie als werkgever van de Consultant, deze andere werkgever worden gelezen.
8.2. Het is Public Search toegestaan om Zzp’ers die een (model)overeenkomst hebben gesloten met een derde, in te huren en door te lenen om vervolgens op basis van die overeenkomst voor eigen rekening en risico werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever. Indien dit aan de orde is, dient overal waar “Public Search“ is genoemd als contractspartij van de Zzp’er, deze derde worden gelezen.

Artikel 9. Overmacht en opschortingsrecht
9.1. Public Search kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting, indien Public Search daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Public Search wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers van Public Search, oorlog, oorlogsgevaar, epidemieën, pandemieën, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, ongeval of ziekte van personeel, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering, bedrijfsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber) crime (cyber)vandalisme, algemene vervoersproblemen en door Public Search onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Public Search afhankelijk is.
9.2. Public Search zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een in het vorige lid van dit artikel bedoelde situatie. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, zullen de op Public Search rustende verplichtingen uit de Overeenkomst worden opgeschort voor de periode dat deze situatie voortduurt.
9.3. Indien Public Search door omstandigheden, opgekomen als hiervoor genoemde bedoeld, gedurende een periode van drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan Public Search verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode voor de overmachtstoestand, aan Public Search te betalen.
9.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de op haar rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9.5. Indien sprake is van een situatie van overmacht dan wel van een situatie dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden als gevolg van overmacht, is Public Search niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden.
9.6. Eventueel door of namens de Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1. Op deze Algemene Voorwaarden, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Public Search te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Deel B: Werving & Selectie

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen respectievelijk met Public Search B.V en eventuele dochter- of groepsvennootschappen.

Artikel 11. Uitvoering
11.1. De wijze van uitvoering van de opdracht, alsmede de duur van de opdracht staat omschreven in de Overeenkomst of de Offerte.
11.2. Public Search zal haar kennis van de arbeidsmarkt aanwenden om een geschikte Kandidaat te zoeken voor de in de Opdracht genoemde functie bij de Opdrachtgever. Public Search heeft ter zake een inspanningsverbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever.
11.3. De Opdrachtgever verstrekt alle gegevens die Public Search redelijkerwijs nodig heeft ter vervulling van de aan haar verstrekte opdracht voor de werving en selectie van een Kandidaat op basis van de Overeenkomst. Hiertoe zal eveneens een intakegesprek worden gevoerd tussen Public Search en de Opdrachtgever. Op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie zal een vacaturetekst worden opgesteld door Public Search, die zal worden goedgekeurd door Opdrachtgever. Op basis van deze vacaturetekst zal Public Search de Kandidaten werven en selecteren.
11.4. De werkzaamheden van Public Search bevatten in elk geval:

 • het uitvoeren van een intakegesprek met de Opdrachtgever met als doel een helder beeld te krijgen van de cultuur van de organisatie, exacte functie-inhoud, plaats in de organisatie, gewenst type Kandidaat, gewenste datum indienstneming, contractvorm en het arbeidsvoorwaardenpakket;
 • het identificeren en benaderen van potentiële Kandidaten door pro-actief searchen met behulp van recruitment tools, database screening, het benaderen van personen uit het netwerk van Public Search en door te publiceren via diverse mediakanalen zoals de website van Public Search, LinkedIn en Intermediair. Public Search mag bij het publiceren gebruik maken van het logo van de Opdrachtgever.
 • het selecteren van Kandidaten door screening van het curriculum vitae en uitvoerige persoonlijke intakegesprekken;
 • het voorbereiden van kandidaten en coördineren van de afspraken voor sollicitatiegesprekken bij de Opdrachtgever;

11.5. Public Search zal de mogelijk geschikte Kandidaten rechtstreeks presenteren aan de Opdrachtgever, middels een helder voorstel (telefonisch, per email, of in een gesprek; dit wordt van te voren afgestemd op de behoefte van de Opdrachtgever). Hierin wordt bijvoorbeeld de persoonlijke indruk van de Kandidaat beschreven, zijn achtergrond toegelicht en de voorwaarden beschreven. Ook worden curricula vitae verstrekt. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of zij een door Public Search geselecteerde Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wil aanbieden.
11.6. Alle door Public Search voorgestelde Kandidaten vallen onder de reikwijdte van deze Algemene Voorwaarden.
11.7. De Opdrachtgever zal vertrouwelijk met de door Public Search verstrekte namen en/of informatie omgaan en zal zich hierbij tevens houden aan de verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Public Search voor eventuele claims en/of opgelegde sancties in verband met de overtreding door Public Search van het bepaalde in dit artikellid.
11.8. Zonder schriftelijke toestemming van Public Search, mag Opdrachtgever op geen enkele manier direct of indirect gegevens over Kandidaten aan derden verstrekken.

Artikel 12. Honorarium
12.1. Het te betalen Honorarium voor de opdracht is opgenomen in de Overeenkomst en bedraagt een percentage van het vaste bruto Jaarsalaris van de geselecteerde Kandidaat op basis van een fulltime dienstverband, zoals dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever na indiensttreding van de Kandidaat zal gaan gelden of een vast bedrag. De Opdrachtgever is wanneer Public Search dit verzoekt verplicht terstond een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst aan Public Search te sturen.
12.2. In het geval met meer dan één van de door Public Search voorgedragen Kandidaten een arbeidsverhouding, van welke aard dan ook, tot stand komt, is Public Search gerechtigd per Kandidaat het volledige Honorarium conform de Overeenkomst in rekening te brengen.
12.3. Public Search brengt 1/3 van het Honorarium bij de Opdrachtgever in rekening op het moment dat Public Search de Opdracht heeft aanvaard. De Opdrachtgever dient deze factuur te betalen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. De overige 2/3 van het honorarium brengt Public Search in rekening nadat de arbeidsovereenkomst is getekend.
12.4. Indien er een proeftijd is overeengekomen en de Opdrachtgever eindigt de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat gedurende deze proeftijd, dan zal Public Search kosteloos op zoek gaan naar een nieuwe Kandidaat voor een maximale duur van zes maanden. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen (ook voor overige Opdrachten) voldaan heeft. Is na ommekomst van zes maanden de betreffende functie nog niet ingevuld, dan wordt de zoekopdracht ingetrokken geacht te zijn door Opdrachtgever. Wenst Opdrachtgever dat Public Search verder gaat met het werven en selecteren van Kandidaten voor de functie in kwestie, dan komt er een nieuwe Overeenkomst tot stand tegen opnieuw het volledige Honorarium.
12.5. De vergoeding als hiervoor genoemd, omvat de kosten voor de door Public Search gedefinieerde opdracht. Alle bijkomende/extra kosten van werkzaamheden of out-of-pocket kosten zoals de door de geselecteerde Kandidaat in verband met de bij de Opdrachtgever gevoerde gesprekken, gemaakte reiskosten, kosten verbonden aan een eventuele (psychologische) test en advertentiekosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
12.6. De Opdrachtgever is het Honorarium verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever een (arbeids)overeenkomst aangaat met de Kandidaat, dan wel op het moment dat de Kandidaat op een andere wijze werkzaamheden en/of diensten gaat verrichten bij of voor de Opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Uitsluitend de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing om met een door Public Search geselecteerde Kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan en voor de inhoud van die (arbeids)overeenkomst. Public Search is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Public Search geleverde Kandidaat.
13.2. Public Search zal zich redelijkerwijs inspannen tijdig een potentieel geschikte Kandidaat aan te bieden. Public Search schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Public Search om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.
13.3. Public Search is niet aansprakelijk, indien een door haar voorgestelde Kandidaat geen arbeidsverhouding met de Opdrachtgever wenst aan te gaan of een aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer wordt beëindigd.
13.4. Public Search is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Public Search. Onverminderd het hiervoor bepaalde is een eventuele aansprakelijkheid van Public Search beperkt tot hetgeen in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.

Artikel 14. Aangaan arbeidsverhouding
14.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan een door Public Search aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen 12 maanden na het intrekken, vervallen, eindigen of niet slagen van de Opdracht zonder tussenkomst van Public Search. Het is de Opdrachtgever eveneens verboden om overige Kandidaten die zijn geïntroduceerd door Public Search ten aanzien van een Opdracht die reeds heeft geleid tot een succesvolle plaatsing in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen 12 maanden na deze succesvolle plaatsing. In dat geval is opnieuw het volledige Honorarium verschuldigd (vgl. artikel 12.2).
14.2. In geval van overtreding of niet nakoming van de verplichtingen zoals bedoeld in lid 1, is de Opdrachtgever een terstond opeisbare boete aan Public Search verschuldigd ter hoogte van € 25.000 exclusief btw, met dien verstande dat Public Search in plaats van de boete volledige schadevergoeding kan vorderen.
14.3. Indien Opdrachtgever een door Public Search geïntroduceerde Kandidaat zelf introduceert bij een derde (waaronder begrepen groeps- en/of aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen) en deze introductie resulteert in een arbeidsovereenkomst of andere vorm van tewerkstelling met dan wel voor die derde, dan is Opdrachtgever aan Public Search een terstond opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van € 25.000 exclusief btw, met dien verstande dat Public Search in plaats van de boete volledige schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 15. Boete overtreding exclusiviteitsgarantie
15.1 Public Search voert haar werkzaamheden uit op basis van een exclusiviteitsgarantie voor de duur van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst of Offerte anders is bepaald. Opdrachtgever zal zich dus onthouden van iedere handeling die erop gericht is om een (potentiële) Kandidaat een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) aan te laten gaan met Opdrachtgever, anders dan op voordracht van Public Search. Dit betekent dus dat het Opdrachtgever bijvoorbeeld niet vrij staat om een andere organisatie dan Public Search in te schakelen voor die betreffende functie(s) zo lang de Overeenkomst voortduurt.
15.2 Indien Opdrachtgever de exclusiviteitsgarantie schendt is de Opdrachtgever een terstond opeisbare boete aan Public Search verschuldigd ter hoogte van € 25.000 exclusief btw, met dien verstande dat Public Search in plaats van de boete volledige schadevergoeding kan vorderen.

Deel C: Werkzaamheden Zzp’ers

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen respectievelijk met Public Search B.V en eventuele dochter- of groepsvennootschappen.

Artikel 16. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
16.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, namelijk voor de in de Overeenkomst aangegeven tijdsduur of voor de duur van een project (“bepaalde tijd”). De eerste maand kunnen zowel Opdrachtgever als Public Search de Overeenkomst tegen het einde van de werkdag opzeggen.
16.2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
16.3. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd door de Opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken voor zowel de Opdrachtgever als Public Search.
16.4. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:

 • de andere Partij in verzuim is of;
 • de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 • de andere Partij haar eigen faillissement aanvraagt, het faillissement wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.

16.5. Indien Public Search wegens één van deze gronden opzegt, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Public Search voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Public Search onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 17. Werkprocedure
17.1. De Opdrachtgever verstrekt Public Search voor aanvang van de Overeenkomst een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
17.2. Public Search bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de Zzp’er(s) in haar bestand of in haar netwerk of na een proactieve search, welke Zzp’er(s) zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Public Search heeft slechts een inspanningsverplichting.
17.3. Public Search schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Public Search voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke inzet van een Zzp’er.

Artikel 18. Opdrachtgeverstarief
18.1. De door de Opdrachtgever aan Public Search verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Zzp’er gewerkte uren. Reiskosten worden separaat in rekening gebracht door Public Search. Over de totale door de Opdrachtgever aan Public Search te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1. Public Search is niet betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten die mogelijk voortvloeien in verband met handelen en/of nalaten van de Zzp’er, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Public Search. De Opdrachtgever vrijwaart Public Search voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of kosten. Eventuele aansprakelijkheid van Public Search is beperkt tot hetgeen in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is bepaald.
19.2. De Opdrachtgever is jegens Public Search verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Artikel 20. Vervanging
20.1. Het staat Public Search vrij om voor vervanging te zorgen, indien de Zzp’er verhinderd is de werkzaamheden te verrichten.
20.2. De vervanger van Zzp’er dient aan dezelfde objectieve en noodzakelijke kwalificaties te voldoen als Zzp’er. Opdrachtgever kan deze kwalificaties bij Public Search kenbaar maken.

Artikel 21. Facturatie en tijdverantwoording
21.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels digitale accordering door de Opdrachtgever in de online portal van Public Search.
21.2. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert zodat Public Search aansluitend aan de week dat de Zzp’er diensten heeft verricht over de tijdverantwoording beschikt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Public Search wordt verstrekt.
21.3. Indien en voor zover de uren op de factuur van de Zzp’er niet overeenkomen met de (digitale) tijdverantwoording van de Opdrachtgever, is Public Search gerechtigd de uren vast te stellen overeenkomstig de factuur van de Zzp’er, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn.

Artikel 22. Relatiebeding
22.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging daarvan de Zzp’er in dienst te laten treden bij de Opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden om niet of tegen betaling, direct of indirect, voor de Opdrachtgever of gelieerde ondernemingen te (laten) verrichten, zonder tussenkomst van Public Search.
22.2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Zzp’er tevens verstaan de (aspirant) Zzp’er die door Public Search is voorgesteld aan de Opdrachtgever. In dat geval is het de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen zes maanden na het voorstellen van de Zzp’er aan de Opdrachtgever, de Zzp’er in dienst te laten treden bij de Opdrachtgever, noch anderszins werkzaamheden, om niet of tegen betaling, direct of indirect, voor de Opdrachtgever te (laten) verrichten, zonder tussenkomst van Public Search.
22.3. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, is de Opdrachtgever aan Public Search een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van € 25.000 exclusief btw per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 1.000 exclusief btw per dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Public Search om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
22.4. Mocht onverhoopt sprake zijn van schijnzelfstandigheid en dit relatiebeding niet geldig zijn, dan is artikel 36 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

Deel D: Detachering

De algemene bepalingen van Deel A van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen respectievelijk met Public Search B.V en eventuele dochter- of groepsvennootschappen.

Artikel 23. Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Detachering
23.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
23.2. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

23.3. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur met een proeftijd van een kalendermaand. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Public Search de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Bij gebreke van een tijdige mededeling is Opdrachtgever aan het einde van de Overeenkomst gehouden om aan Public Search een bedrag te voldoen gelijk aan de gemiddelde maandelijkse betalingsverplichting ter vergoeding van kosten om de gedetacheerde te plaatsen bij een andere partij, zonder dat Public Search tot enige tegenprestatie verplicht is.
23.4. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
23.5. Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:

 • de andere Partij in verzuim is of;
 • de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 • de andere Partij haar eigen faillissement aanvraagt, het faillissement wordt aangevraagd of de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 • op een aanmerkelijk deel van de bezittingen van de andere Partij executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

23.6. Indien Public Search wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de Detachering te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Public Search voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van de opzegging zullen alle vorderingen van Public Search onmiddellijk opeisbaar zijn.
23.7. Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Detachering. Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever houdt (tevens) in het verzoek van de Opdrachtgever aan Public Search om de lopende Detachering(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden.
23.8. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt conform dit artikel, is Opdrachtgever gehouden gedurende de opzegtermijn de volledige uren te betalen die de Consultant zou hebben gewerkt, als hij onder de gebruikelijke voorwaarden had doorgewerkt.
23.9. De Detachering eindigt van rechtswege indien en zodra Public Search de Consultant niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen Public Search en de Consultant is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Public Search schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.
23.10. De Opdrachtgever informeert Public Search tijdig omtrent het eindigen of voortzetten van de Detachering, teneinde Public Search in staat te stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen. Opdrachtgever vrijwaart Public Search voor alle schade hieruit kan voortvloeien.
23.11. De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op 6:265 BW onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.
23.12. Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Public Search en Opdrachtgever.

Artikel 24. Informatieverplichting Opdrachtgever
24.1. De Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Public Search in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van de Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever daarom tijdig alle benodigdheden aan Public Search en verricht de Opdrachtgever tijdig alle handelingen die Public Search nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, dan wel waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst met de Consultant , in het bijzonder ten aanzien van de (eventuele) activiteiten van de Opdrachtgever in het kader van de werving en selectie van de Aspirant Arbeidskracht of Consultant . Die informatie kan relevant zijn bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst van de Consultant als eventuele payrollovereenkomst (in de zin van artikel 7:692 BW).
24.2. De Opdrachtgever erkent dat alle afspraken tussen haar en Public Search (en de uitvoering van de Diensten) is gebaseerd op de veronderstelling dat tussen Public Search en de Consultant een reguliere uitzendovereenkomst in de zin van art. 7:690 BW tot stand komt/is gekomen, niet zijnde een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW. Mocht onverhoopt blijken dat, om welke reden dan ook, toch sprake is van een payrollovereenkomst in de zin van art. 7:692 BW tussen Public Search en de Consultant dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor – en vrijwaart zij Public Search tegen – alle (directe en indirecte) schade (waaronder maar niet beperkt tot verschuldigd loon, premies, belastingen en alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die Public Search lijdt, die het gevolg is van deze (her)kwalificatie. Deze schade zal met terugwerkende kracht worden verhaald op de Opdrachtgever. Daarnaast wordt het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig (met terugwerkende kracht) aangepast, dat wil zeggen met inachtneming van alle (kostenverhogende) regels die gelden ten aanzien van de payrollovereenkomst.
24.3. Alle informatie die relevant is voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, dient – voordat Public Search een arbeidsovereenkomst aangaat met de Aspirant Arbeidskracht– schriftelijk aan Public Search te worden gemeld door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Public Search lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan voorgaande informatieverplichting.
24.4. De Opdrachtgever dient Public Search bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zodat Public Search deze omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Consultant . Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever Public Search onmiddellijk na het bekend worden hiervan Schriftelijk te informeren. Indien de Opdrachtgever nalaat om Public Search tijdig Schriftelijk te informeren, is de Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Public Search het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.
24.5. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Public Search verrichte handelingen en verstrekte gegevens. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
24.6. De Opdrachtgever stelt Public Search tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
24.7. De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Public Search zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Public Search het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door de Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Public Search het recht handelingen te (laten) verrichten die die nodig zijn om Public Search in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren, waarbij de door Public Search te maken kosten voor rekening en risico komen van de Opdrachtgever.
24.8. Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Public Search zijn verstrekt, heeft Public Search het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. De door Public Search gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van Public Search die is of zou ontstaan doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven voor rekening van de Opdrachtgever.
24.9. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor – en vrijwaart Public Search tegen – de schade van Public Search, de Consultant en/of de Opdrachtgever als gevolg van de onjuiste toepassing van de Inlenersbeloning, als de Inlenersbeloning is vastgesteld aan de hand van door de Opdrachtgever aan Public Search onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. De Opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor alle kosten (waaronder juridische kosten) en schade die Public Search lijdt, doordat de Opdrachtgever niet of niet volledig heeft voldaan aan de informatieverplichting als bedoeld in dit artikel (waaronder het verstrekken van alle informatie die relevant kan zijn voor de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Public Search en de Consultant ).

Artikel 25. Werkprocedure
25.1. De Opdrachtgever verstrekt Public Search voor aanvang van de Overeenkomst en/of Detachering een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Overeenkomst.
25.2. Public Search bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Detachering in aanmerking komende Aspirant Arbeidskrachten of Consultants, welke Aspirant Arbeidskrachten of Consultants zij aan de Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Public Search heeft slechts een inspanningsverplichting. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Aspirant Arbeidskracht of Consultant af te wijzen, waardoor de Detachering van de voorgestelde Aspirant Arbeidskracht of Consultant geen doorgang vindt.
25.3. Public Search schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Public Search voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Consultant ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de Opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke Detachering van een Consultant .
25.4. Als Public Search in het kader van de vervulling van haar verplichtingen op grond van de wet of de Cao informatie van de Opdrachtgever behoeft, zal de Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Public Search verstrekken.
25.5. Public Search is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Consultants die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen.
25.6. Indien de Consultant mogelijk (ernstig) verwijtbaar handelt en/of sprake is van verstoorde verhoudingen of van andere omstandigheden die voor Public Search redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de voortzetting of beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Consultant , dan zal de Opdrachtgever de door Public Search verzochte informatie op eerste verzoek Schriftelijk verstrekken en meewerken aan een eventueel onderzoek.

Artikel 26. Functie en beloning
26.1. De beloning van de Consultant, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
26.2. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Consultant uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Public Search onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling en/of de juiste beloning aanreiken. De beloning van de Consultant zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Consultant daar conform wet- en regelgeving, de Cao, de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of de Inlenersbeloning recht op heeft. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Public Search de beloning van de Consultant én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie verschuldigd, eventueel met terugwerkende kracht.
26.3. De Opdrachtgever stelt Public Search tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden, Schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen.
26.4. Indien de Consultant niet indeelbaar is op grond van de Cao of als er geen werknemers werkzaam zijn bij de Opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie, wordt de beloning van de Consultant vastgesteld aan de hand van gesprekken die door Public Search worden gevoerd met de Consultant en, indien van toepassing, de Opdrachtgever. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de benodigde capaciteiten die de invulling van de functie met zich meebrengt, de verantwoordelijkheden, ervaring en het opleidingsniveau. Op eerste verzoek van Public Search zal de Opdrachtgever meewerken aan het hiervoor bedoelde gesprek en zal zij alle informatie aan Public Search verstrekken, die Public Search nodig acht voor het vaststellen van de juiste beloning van de Consultant.
26.5. Indien zich een omstandigheid voordoet die ertoe leidt dat de Consultant – in afwijking van het voorgaande artikellid – toch op grond van de Inlenersbeloning beloond moet/had moeten worden, dan stelt de Opdrachtgever Public Search hiervan tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden van deze omstandigheid Schriftelijk op de hoogte. De beloning van de Consultant en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 2 van dit artikel aangepast.
26.6. Overwerk, reisuren of reistijd, werk in ploegendiensten, onder fysiek belastende omstandigheden, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de Cao of – indien van toepassing – de Inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 27. Opdrachtgeverstarief
27.1. De door de Opdrachtgever aan Public Search verschuldigde vergoeding wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Consultant gewerkte uren. Over de totale door de Opdrachtgever aan Public Search te betalen vergoeding wordt btw in rekening gebracht.
27.2. De door de Opdrachtgever aan Public Search te betalen vergoeding wordt vermeerderd met de aan de Consultant verschuldigde vergoeding wegens de niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover de Consultant hierop aanspraak kan maken ingevolge het bepaalde in artikel 7:668 BW. Deze vergoeding zal door Public Search één op één aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Een eventuele transitievergoeding is inbegrepen in het Opdrachtgeverstarief.
27.3. Indien op enig moment de arbeidsomvang van de Consultant omhoog moet worden bijgesteld, vanwege het door de Consultant geaccepteerde verplichte aanbod van Public Search (gelet op het bepaalde in artikel 7:628a lid 5 BW), is de Opdrachtgever (vanaf het moment dat Public Search de Consultant dit aantal uren moet doorbetalen) steeds het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over dit aangepaste aantal uren.
27.4. Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Public Search de beloning van de Consultant en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.
27.5. Naast de hiervoor bedoelde gevallen, is Public Search in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de arbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao, de bij de Opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet en regelgeving;
 • als gevolg van indexering van de lonen op grond van de Consumentenprijsindex (CPI);
 • als gevolg van een wijziging in de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst tussen Public Search en de Consultant;
 • Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever andere werkzaamheden dienen te worden verricht.

27.6. Indien de Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de Opdrachtgever om de Detachering eenzijdig te beëindigen. De Detachering eindigt evenwel pas op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen rechtsgeldig kan worden beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn. Tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.
27.7. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever de beloning te laag is vastgesteld, is Public Search gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Public Search kan tevens hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door Public Search zijn gemaakt, aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 28. Facturatie en tijdverantwoording
28.1. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording via digitale accordering door de Opdrachtgever in de online portal van Public Search.
28.2. De Opdrachtgever is het Opdrachtgeverstarief eveneens verschuldigd voor de uren waarop de Consultant de werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die – als de Opdrachtgever de werkgever van de Consultant zou zijn geweest – op grond van artikel 7:628 BW in redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever behoort te komen.
28.3. Public Search factureert ten minste op basis van het aantal in de Overeenkomst overeengekomen uren dat de Consultant ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. De facturatie geschiedt maandelijks, namelijk aan het begin van de volgende kalendermaand en bij eerdere beëindiging van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na het einde.
28.4. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat hij de uren tijdig accordeert zodat Public Search aansluitend aan de door de Consultant gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Door accordering van de urenstaten geeft de Opdrachtgever tevens aan dat de Consultant voldoende functioneert en de werkzaamheden daadwerkelijk heeft verricht.
28.5. Indien en voor zover de Consultant de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Public Search gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Consultant , tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

Artikel 29. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
29.1. De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Public Search – ten minste gehouden het Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Public Search te voldoen indien:

 • de Consultant zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, of:
 • de Opdrachtgever de Consultant korter dan drie uur in staat stelt de arbeid te verrichten.

29.2. De Opdrachtgever is – onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Public Search – steeds verplicht het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de uren waarop de Consultant aanspraak maakt op loon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:628a lid 3 BW.

Artikel 30. Vervanging, beschikbaarheid en re-integratie
30.1. Public Search is gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Consultant door een andere Consultant onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Public Search, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de ontslagregels voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever kan een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd Schriftelijk motiveren.
30.2. Public Search schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Public Search om welke reden dan ook een (vervangende) Consultant niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen, aan de Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
30.3. Public Search zal zich naar beste kunnen inzetten om een Consultant, die niet of niet meer in staat is werkzaamheden in de lopende opdracht te verrichten, binnen 10 werkdagen na datum van blijken dat die werkzaamheden niet meer binnen die opdracht kunnen worden verricht te vervangen. Bij ziekte kan een langere periode gelden. Indien Public Search niet slaagt in vervanging, is Public Search gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat tussen Partijen recht op schadevergoeding en/of compensatie bestaat.
30.4. De Opdrachtgever is gehouden – op eerste verzoek van Public Search – medewerking te verlenen aan de re-integratie van de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde (arbeidsongeschikte) Consultant .
30.5. De Consultant wordt niet exclusief ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Het is Public Search toegestaan om de Consultant zonder instemming van de Opdrachtgever bij een andere opdrachtgever te plaatsen.

Artikel 31. Goede uitoefening van leiding en toezicht
31.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Consultant bij de uitoefening van leiding en toezicht alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
31.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Consultant op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
31.3. Tewerkstelling van de Consultant in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is in principe niet mogelijk, tenzij dit Schriftelijk is overeengekomen tussen Public Search en de Consultant enerzijds en Partijen anderzijds. Daarvoor geldt in ieder geval dat de tewerkstelling in het buitenland voor bepaalde tijd wordt aangegaan en onder de voorwaarden dat de Opdrachtgever leiding en toezicht heeft georganiseerd..
31.4. De Opdrachtgever zal aan de Consultant de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.
31.5. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Public Search verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Public Search.

Artikel 32. Arbeidsduur en werktijden
32.1. De arbeidsomvang en de werktijden van de Consultant bij de Opdrachtgever worden voorafgaand aan de Detachering overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Consultant zijn gelijk aan de bij de Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Consultant voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Consultant de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
32.2. Vakantie en verlof van de Consultant worden geregeld conform de wet, de arbeidsovereenkomst en de Cao.
32.3. Indien de Consultant specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft voor de uitvoering van de opdracht, zullen de uren, die de Consultant aan deze scholing besteedt, als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 33. Arbeidsomstandigheden
33.1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
33.2. De Opdrachtgever is jegens de Consultant en Public Search verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
33.3. De Opdrachtgever is gehouden om aan de Consultant en aan Public Search tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Consultant actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
33.4. Indien de Consultant een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Opdrachtgever informeert Public Search zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
33.5. De Opdrachtgever zal aan de Consultant vergoeden – en Public Search vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Consultant in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of Public Search daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. Onder de zinsnede “die de Consultant in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt” wordt hier uitdrukkelijk ook bedoeld de schade die de Consultant lijdt tijdens zijn woon-werkverkeer.
33.6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Consultant leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen en Public Search vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden.
33.7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Public Search verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Public Search.

Artikel 34. Privacy en verificatie- en bewaarplicht Opdrachtgever
34.1. De Opdrachtgever ontvangt van Public Search persoonsgegevens van de Consultants . Indien de Opdrachtgever besluit een aangeboden Consultant niet in te lenen, vernietigt de Opdrachtgever binnen één week de door Public Search verstrekte persoonsgegevens.
34.2. De Opdrachtgever is verplicht om bij aanvang van de Detachering van een Consultant diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument, waarop de nationaliteit van de Consultant is vermeld. Dit identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
34.3. De Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Detachering ter kennisgenomen persoonsgegevens van de Consultant vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacy wet- en regelgeving.
34.4. De Opdrachtgever aan wie door Public Search een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerdergenoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Public Search is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
34.5. Public Search is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Opdrachtgever worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.
34.6. De Opdrachtgever zal Public Search te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Public Search wegens het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 35. Medezeggenschap
35.1. De Opdrachtgever is gehouden om de Consultant die lid is van de ondernemingsraad van Public Search of van de ondernemingsraad van de Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.
35.2. Indien de Consultant medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Consultant onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.
35.3. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Consultants in zijn onderneming. Indien en voor zover de Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Public Search verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.

Artikel 36. Overname
36.1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Aspirant Arbeidskracht of Consultant verstaan:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met een Aspirant Arbeidskracht of Consultant ;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende Aspirant Arbeidskracht of Consultant door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Aspirant Arbeidskracht of Consultant met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van een ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

36.2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Aspirant Arbeidskracht of Consultant tevens verstaan:

 • de Aspirant Arbeidskracht of Consultant die bij Public Search is ingeschreven;
 • de Aspirant Arbeidskracht of Consultant die door Public Search is voorgesteld aan en/of in contact gebracht is met de Opdrachtgever;
 • de Consultant wiens Detachering minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.

36.3. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Aspirant Arbeidskracht of Consultant indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde.
36.4. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Consultant aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst tussen de Consultant enerzijds en Public Search (of de derde) anderzijds niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover de Opdrachtgever de Overeenkomst met Public Search niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
36.5. De Opdrachtgever brengt Public Search zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte van haar voornemen om met de Aspirant Arbeidskracht of Consultant een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Overeenkomst zal door Opdrachtgever met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden worden beëindigd. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving en overleg met Public Search toch een rechtstreekse verhouding aangaat met de betrokken Aspirant Arbeidskracht of Consultant, is de Opdrachtgever aan Public Search een vergoeding verschuldigd conform het bepaalde in artikel 36.6, vermeerderd met een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 exclusief btw per overtreding. Indien het een overname betreft zonder voorafgaande kennisgeving en overleg maar na 4.160 gewerkte uren, is enkel de boete verschuldigd die dan € 10.000 exclusief btw bedraagt.
36.6. Indien een Aspirant Arbeidskracht of Consultant door tussenkomst van Public Search aan de mogelijke Opdrachtgever is aangedragen en deze mogelijke Opdrachtgever rechtstreeks dan wel via derden met die Aspirant Arbeidskracht of Consultant binnen twaalf maanden nadat die Aspirant Arbeidskracht of Consultant is voorgesteld of na afloop van Opdracht, een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie, is deze Opdrachtgever aan Public Search een direct opeisbare, niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd. Indien de Aspirant Arbeidskracht of Consultant minder dan 2080 uur werkzaam is geweest voor de Opdrachtgever, bedraagt de vergoeding het equivalent van het Opdrachtgeverstarief maal vier gewerkte maanden. Indien de Aspirant Arbeidskracht of Consultant meer dan 2.080 uur, maar minder dan 4.160 uur werkzaam is geweest voor de Opdrachtgever, bedraagt de het equivalent van het Opdrachtgeverstarief maal twee gewerkte maanden.. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Aspirant Arbeidskracht of Consultant door Public Search is aangedragen bij de Opdrachtgever. Of de Opdrachtgever de Aspirant Arbeidskracht of Consultant al direct of indirect (uit welke hoedanigheid dan ook) kende, doet ten aanzien van de vergoedingsplicht als bedoeld in dit artikel niet ter zake.

Artikel 37. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
37.1. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de voor hem geldende verplichtingen voortvloeiende uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot -:

 • artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt dat de Consultants gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is;
 • artikel 8c van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Consultants, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van de onderneming van de Opdrachtgever;
 • artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever zal Public Search tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder – maar niet uitsluitend – een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. De Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht over de Consultants, uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Consultants verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal worden overtreden.
 • artikel 12a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs: de Opdrachtgever verschaft aan Public Search voor aanvang van de Detachering Schriftelijk, informatie over de arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 38. Verboden onderscheid en bejegening Consultant
38.1. De Opdrachtgever en Public Search zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. De Opdrachtgever en Public Search zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de Overeenkomst en bij de selectie en de behandeling van de Consultant .
38.2. De Opdrachtgever is bekend met de Wet Huis voor Klokkenluiders en waarborgt dat de Consultant op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
38.3. Indien de Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Consultant op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Public Search betreffen, een en ander voor zover geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 39. Aansprakelijkheid
39.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Public Search, de Consultant en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Consultant. Public Search is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van de Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Consultant . De Opdrachtgever vrijwaart Public Search voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.
39.2. Public Search zal zich inspannen de Overeenkomst als een redelijk bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. Public Search is echter niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Consultants die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Detachering een Schriftelijke klacht bij Public Search indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Public Search bij de selectie.

Artikel 40. Intellectuele en industriële eigendom
40.1. Public Search zal de Consultant op verzoek van de Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Consultant toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Public Search in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Consultant of anderszins kosten dient te maken, is de Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Public Search.
40.2. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Consultant aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert Public Search over haar voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Public Search.
40.3. Public Search is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de Consultant verbeurt of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Consultant zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.